Konieczność ubezpieczenia swojej działalności gospodarczej spoczywa na każdym ją prowadzącym, bez względu na rodzaj działalności. Dotychczas jednak, nie mieliśmy do czynienia z obowiązkiem ubezpieczania działalności rolnej. Od kilkunastu lat ten stan rzeczy jednak uległ zmianie, bowiem zostały podpisane odpowiednie ustawy, które także na rolników nakładają obowiązkowe ubezpieczenia. Jeśli oczywiście spełniać oni będą ustawowe przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym. Warto jednakże powiedzieć sobie nieco więcej w tym temacie, gdyż jak powszechnie wiadomo, nie każdy jest skłonny do wykupienia swojego ubezpieczenia rolniczego, nawet jeśli podlega pod taki obowiązek.

Którzy rolnicy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne?

Kwestię tego, którzy rolnicy będą obowiązani do wykupienia niezbędnych ubezpieczeń rolnych reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. W jej zapisach bardzo wyraźnie widać, iż rolnicy którzy:

  • Posiadają gospodarstwo rolne o łącznie powierzchni areałów uprawnych powyżej 1 ha
  • Są osobami fizycznymi, które przynajmniej w części lub też w całości są opodatkowani podatkiem rolnym.

Pozostali rolnicy, którzy dysponują mniejszą powierzchnia gruntów rolnych, lub też są opodatkowani w innym zakresie, nie będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Tak samo jak wszelkie spółdzielnie rolne itp., które podlegają ubezpieczeniom z innego tytułu prawnego.

Jednym słowem obowiązkowe ubezpieczenie rolników nie dotyczy wszystkich. Tych których jednak dotyczy, obowiązuje bezwarunkowo, a jego brak może się skończyć nawet koniecznością uiszczenia grzywny. Co prawda grzywna ta nie jest jakaś spektakularnie wysoka, niemniej jednak jest i wynosi zawsze więcej niż samo ubezpieczenie.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia jest także ubezpieczenie wszystkich zabudowań rolnych. Jest to rodzaj ubezpieczenia, który zapewnia bezpieczeństwo rolnikowi na wypadek zdarzeń losowych w wyniku których dochodzi do uszkodzenia zabudowań rolnych. Co ważne, w tym przypadku, brak ubezpieczenia zabudowań rolniczych, może skończyć się karą w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wybierając zaś nawet najtańsze ubezpieczenie budynków rolniczych możemy w pełnym niemal zakresie ochronić się przed następującymi zdarzeniami: pożary, wichury, huragany, powodzie i podtopienia, eksplozje, osunięcia ziemi, lawiny, upadek statku powietrznego. Jest to więc całkiem szeroki zakres ubezpieczenia, który pozwala na zachowanie spokoju w razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń losowych. Generalnie rzecz więc ujmując, obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych służy przede wszystkim bezpieczeństwu rolników. Warto o tym pamiętać, aby nie szukać ucieczki od konieczności wykupienia pakietu najtańszego ubezpieczenia budynków rolnych.